Hyogo

JR

Hankyu Railway

Hanshin Electric Railway

Nosé Railway

  • Nosé Railway Myoken Line (0)

Kobe Railway

Sanyo Railway

  • Sanyo Railway Main Line (0)

  • Sanyo Railway Aboshi Line (0)

Kobe Rapid Railway

Kobe Municipal Subway

Kobe New Transit

Hokushin Express Railway

  • Hokushin Express Railway (0)

Hojo Railway

  • Hojo Railway (0)

Chizu Express

  • Chizu Express (0)

Kitakinki Tango Railway

  • Kitakinki Tango Railway Miyazu Line (0)

Tìm kiếm theo yêu cầu đã chọn

Chọn tiếp tên ga